Kí hiệu bản đồ

- Khái niệm: Là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

-  Ý nghĩa: Giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ. Ý nghĩa của các kí hiệu được giải thích rõ ràng trong chú giải của bản đồ.

- Các loại kí hiệu bản đồ

+ Kí hiệu điểm: Thể hiện chính xác đối tượng là dạng hình học hoặc tượng hình. 

+ Kí hiệu đường: Đúng với tỉ lệ bản đồ 

+ Kí hiệu diện tích: Tương đối đúng với tỉ lệ bản đồ.

Ví dụ:

Phân loại kí hiệu bản đồ và các dạng kí hiệu bản đồ

- Các dạng kí hiệu bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.