KÍ HIỆU VÀ BẢNG CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ

a, Kí hiệu bản đồ

- Là các dấu hiệu quy ước, được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Lưu ý: “Kí hiệu bản đồ” trong bài không đồng nghĩa với “Phương pháp kí hiệu bản đồ”, mà được hiểu là việc thể hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ rất đa dạng, chủ yếu gồm 3 loại:

+ Kí hiệu điểm: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân bố theo những điểm rất riêng biệt.

+ Kí hiệu đường: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân bố theo chiều dài.

+ Kí hiệu diện tích: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân theo diện tích.

Phân loại các kí hiệu

b) Bảng chú giải

Bảng chú giải

- Bảng chú giải: phần giải nghĩa các kí hiệu, thường được bố trí ở phần dưới hoặc những khu vực trống trên bản đồ.

- Thứ tự của kí hiệu trong bản đồ chú giải được sắp xếp phụ thuộc vào nội dung chính mà bản đồ thể hiện.