Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4

1. Sản phẩm khử

+ SO2 : khí mùi sốc (mùi hắc)

+ S : kết tủa vàng

+ H2S : khí mùi trứng thối

Bài tập áp dụng: Cho Mg phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, sau phản ứng thu được khí mùi hắc. Khí đó là

A. H2S.           B. SO2.      

C. CO­2.           D. O3.

Lời giải: Khí mùi hắc là SO2 

=> Đáp án: B

2. Phương pháp giải: Sử dụng các định luật bảo toàn

Các công thức cần nhớ

\({n_{SO_4^{2 - }}}\,\, = \,\,\frac{{{n_{e\,cho}}}}{2}\)

mmuối = mkim loại + \({m_{S{O_4}}}\,\,\)= mkim loại + 96. \({n_{S{O_2}}}\,\,\)

- Bảo toàn nguyên tố S: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{SO_4^{2 - }}}\) trong muối + nS trong sản phẩm khử

Bài tập áp dụng: Cho 1 lượng Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 20.                          B. 40.

C. 30.                          D.10.

nSO2 = 0,15 mol $ \Rightarrow $ ne nhận = 2nSO2 = 0,3 mol

$ \Rightarrow $ nFe = necho / 3 = ne nhận / 3 = 0,1 mol

${n_{SO_4^{2 - }}} = \frac{{{n_{e{\text{ }}cho}}}}{2} = 0,15\,mol$

\({\rm{ = > }}{{\rm{m}}_{muối}}\, = {m_{Fe}} + {\rm{ }}{m_{S{O_4}}}\; = {\rm{ }}0,1.56{\rm{ }} + {\rm{ }}0,15.96{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}gam\)

=> Đáp án A