Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

- Kinh độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

Kinh độ

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

Vĩ  độ

- Tọa độ địa lí là nơi giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hoặc Địa Cầu

- Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm Viết:  Kinh độ trên, Vĩ độ dưới

  hoặc (200T, 100B)

- Khi biết tọa độ địa lí, ta có thể xác định được vị trí của bất kì địa điểm nào trên quả Địa Cầu và bản đồ.

Ví dụ: Xác định tọa độ địa lí của một số địa điểm