Lịch sử và môn Lịch sử

  1. Lịch sử và môn Lịch sử

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và phục dựng lại những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Ví dụ : Lịch sử của Việt Nam, Lịch sử giáo dục Việt Nam, Lịch sử Toán học,…

- Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người trong quá khứ.