Lịch sử và môn Lịch sử

Từ xa xưa, con người đã ý thức được tầm quan trọng của Lịch sử. Xi-xê-rông, triết gia của La Mã đã từng nói: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống". Bài học này sẽ truyền cảm hứng cho các em về tầm quan trọng của lịch sử và việc học lịch sử.

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là toàn bộ những hoạt động của con người trong quá khứ. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và phục dựng lại những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Ví dụ : Lịch sử của Việt Nam, Lịch sử giáo dục Việt Nam, Lịch sử Toán học,…

- Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người trong quá khứ.