Liên minh châu Âu

1. Sự mở rộng của liên minh châu Âu

            - Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhiều giai đoạn đến năm 1995 có 15 thành viên. Lúc mới thành lập (1957) có tên là Cộng đồng kinh tế châu Âu.

            - Diện tích 3.243.600 km2 với dân số 378 triệu người

            - Liên minh châu Âu đang quan tâm xem xét việc kết nạp thêm một số nước ở Trung và Đông Âu.

2. Liên minh châu Âu - một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới           

           - Liên minh châu Âu có cơ quan lập pháp là Nghị viện châu Âu.

           - Sử dụng chung đồng tiền Ơ - rô.

            - Công dân của Liên minh châu Âu, bên cạnh quốc tịch của quốc gia mà mình sinh sống còn có quốc tịch chung châu Âu.

           - Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

            - Các nước trong Liên minh châu Âu chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, tổ chức và tài trợ việc học ngoại ngữ, trao đổi sinh viên,...

            => Liên minh châu Âu là hình thức cao nhất trong các tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới, là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

3. Liên minh châu Âu - tổ chức thương mại hàng đầu

            - Trước đây, tập trung việc phát triển quan hệ với Hoa Kì, Nhật Bản và các thuộc địa cũ của mình. Từ năm 1980 đẩy mạnh với các nước công nghiệp mới ở châu Á, Trung và Nam Mĩ.

            - Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu trên thế giới, chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới.

            - Đội ngũ đông đảo người lao động có trình độ văn hoá cao, tay nghề thành thạo và nền khoa học tiên tiến.

            =>  EU là khu vực kinh tế lớn của thế giới, không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế, văn hoá, xã hội với các nước và các tổ chức kinh tế trên thế giới.