LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

I. Lớp vỏ địa lí

            - Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

            - Giới hạn:

            + Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.

            + Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ  phong hóa ở lục địa.

            + Chiều dày khoảng 30 - 35km.

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

1. Khái niệm

            - Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

            - Nguyên nhân:

            + Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

            + Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau

2. Biểu hiện

            Trong một lãnh thổ:

            + Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

            + Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

- Ví dụ:

Ví dụ 1: Khi lượng mưa tăng:

            + Tác động đến Sông ngòi: lưu lượng nước, dòng chảy tăng.

            + Tác động đến  Địa hình: mức độ xói mòn tăng

            + Tác động đến  Thổ nhưỡng: lượng phù sa tăng

Ví dụ 2: Khí hậu chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt:

            + Tác động đến Sông ngòi: thay đổi chế độ dòng chảy

            + Tác động đến Địa hình: xói mòn mạnh, phá hủy đá 

            + Tác động đến Thổ nhưỡng: quá trình hình thành đất nhanh hơn

            + Tác động đến Thực vật: phát triển mạnh.

Ví dụ 3: Thảm thực vật rừng bị phá hủy:

            + Địa hình (xói mòn).

            + Khí hậu (biến đổi).

            + Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

3. Ý nghĩa thực tiễn

            Trước khi tiến hành các hoạt động:

            - Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.

            - Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.