Lực đẩy Ác - si - mét

I - TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

II - ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  ${F_A} = d.V$

Trong đó:

     + $d$: là trọng lượng riêng của chất lỏng $\left( {N/{m^3}} \right)$

     + $V$: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ $\left( {{m^3}} \right)$