Lục giác đều

Lục giác đều \(ABCDEF\) có:

- Sáu đỉnh A, B, C, D, E, F

- Sáu cạnh bằng nhau: \(AB = BC = CD = DE = EF\).

- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, F bằng nhau.

- Ba đường chéo chính bằng nhau \(AD = BE = CF\).

Chú ý:

Cho hình lục giác đều \(MNPQRH\) như hình vẽ:

- MP, PR, MR, NQ, QH, HN được gọi là các đường chéo phụ của hình lục giác đều.

- Độ dài các đường chéo phụ bằng nhau.

- Các đường chéo chính cắt nhau tại 1 điểm.

- Mỗi góc của hình lục giác đều bằng \({120^0}\).