Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

- Lực được phân thành lực tiếp xúclực không tiếp xúc:

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực tiếp xúc.

Ví dụ: Lực của tay khi mở cửa, lực của tay khi đẩy xe lên dốc, …

+ Lực xuất hiện khi vật gây ra lực không tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực gọi là lực không tiếp xúc.

Ví dụ: Lực hút của nam châm khi để gần các mẩu sắt vụn, …