Lực trong con lắc lò xo nằm ngang

- Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi lò xo biến dạng.

\({F_{dh}} =  - k\Delta l\)

- Lực hồi phục: là hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa

\({F_{hp}} = ma =  - k{\rm{x}}\) với x là li độ của vật so với vị trí cân bằng

Lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng.

- Với con lắc lò xo nằm ngang:

Tại VTCB lò xo không biến dạng, \(x = \Delta l\) => Fđh = Fhp