Lực và sự đẩy, kéo

Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B.

=> Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

Ví dụ: Lực của tay khi mở cửa, lực của con bò khi kéo xe, lực của chân cầu thủ khi đá bóng,…