Luyện tập miêu tả đồ vật

Các bước làm bài văn miêu tả đồ vât:

- Bước 1: Đọc kĩ đề bài, xác định đối tượng cần miêu tả, xác định yêu cầu của đề bài

- Bước 2: Quan sát đối tượng miêu tả bằng nhiều khác nhau theo những trình tự và thời điểm khác nhau. Sau đó lựa chọn các chi tiết tiêu biểu, nổi bật

- Bước 3: Sắp xếp các chi tiết quan sát được theo một trình tự hợp lí rồi lập dàn bài

- Bước 4: Viết thành bài văn hoàn chỉnh

- Bước 5: Đọc, kiểm tra lỗi và sửa lại