Luyện tập về diện tích các hình

Công thức tính diện tích một số hình