Luyện từ và câu: Cách viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài

I. Cách viết hoa

Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu tiên của bộ phận tạo thành tên riêng đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

VD:

Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn, Hi-ma-lay-a, Lốt Ăng-giơ-lét,…

II. Lưu ý

Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

VD:

Bạch Cư Dị, Pháp, Bắc Kinh, Thụy Sĩ, Thích Ca Mâu Ni,….