Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng – Luyện tập về cấu tạo của tiếng

1. Mỗi tiếng thường có ba bộ phận

Ví dụ:

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu

Có một số tiếng không có âm đầu như: ao, âu, út,…