Luyện từ và câu: Danh từ - Danh từ chung và danh từ riêng

I. Danh từ

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm, hoặc đơn vị)

VD: ông, bà, nhà, cửa, dừa, cơn, mưa,….

II. Phân loại danh từ

Danh từ được phân làm hai loại là danh từ chung và danh từ riêng

1. Danh từ chung

- Danh từ chung là tên của một loại sự vật.

- Danh từ chung được phân làm danh từ chỉ người,vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị

a. Danh từ chỉ người

VD: Ông, bà, cha, mẹ, chú, bác,…

b. Danh từ chỉ vật

VD: Nhà, cửa, chó, mèo, mía, dừa,…

c. Danh từ chỉ hiện tượng

VD: Mưa, nắng, bão, lụt,…

d. Danh từ chỉ khái niệm

Danh từ chỉ khái niệm: biểu thị cái chỉ có trong nhận thức của con người, không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn …. được

VD: Cuộc sống, kinh nghiệm, cách mạng,…

e. Danh từ chỉ đơn vị

Danh từ chỉ đơn vị: biểu thị những đơn vị được dùng để tính đếm sự vật

VD: mưa  tính bằng cơn, cá tính bằng con, bút tính bằng cái,….

2. Danh từ riêng

- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.

- Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

VD:

- Mai, Lan, Hoa: là các danh từ riêng chỉ người

- Hà Nội, Hồ Chí Minh: là các danh từ riêng chỉ các địa danh