Luyện từ và câu: Động từ

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

VD: học bài, tưới cây, quét nhà, lau nhà, đạp xe, ….