Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

I. Dạng bài: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

Bước 1: Xác định bộ phận in đậm chỉ con người, con vật, đồ vật,... hay một hoạt động, một tính chất.

Bước 2: Từ việc xác định ở bước 1 em tìm từ để hỏi cho phù hợp.

Con người – Ai?

Con vật -  con gì?

Đồ vật – cái gì?

Hoạt động – làm gì?

Tính chất – làm sao?, như thế nào?

Ví dụ:

- Hăng hái nhất và khỏe nhất là bác cần trục

-> Ai là người hăng hái nhất và khỏe nhất?

- Sáng sớm, em thường dậy ôn lại bài?

-> Sáng sớm, em thường dậy làm gì?

II. Dạng bài tìm kiểu câu hỏi

1. Muốn tìm xem đâu là câu hỏi cần dựa trên các dấu hiệu nhận biết:

- Kết thúc câu có dấu chấm hỏi (?)

- Trong câu có các từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, không,...

- Mục đích của câu: để hỏi về những điều chưa biết.

2. Ví dụ

- Mẹ ơi, tối nay nhà mình ăn gì? (đây là câu hỏi)

- Chúng ta thử thi đấu xem sao! (đây là câu cầu khiến vì có nêu ra một yêu cầu)