Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

I. Khái niệm động từ?

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

VD: học bài, tưới cây, quét nhà, lau nhà, đạp xe, ….

II. Một số từ chỉ ý niệm thời gian đi kèm với động từ

1. Từ đã

Đi kèm với động từ biểu thị một hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: Mẹ tôi đã đi du lịch được hai hôm rồi.

2. Từ đang

Đi kèm với động từ biểu thị một hành động đang xảy ra ở hiện tại

Ví dụ: Trời đang mưa.

3. Từ sẽ, sắp

Đi kèm với động từ biểu thị một hành động sắp xảy ra ở tương lai

Ví dụ: Tết sắp đến.

Mẹ sẽ trở về vào thứ hai tuần sau.