Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi

I. Một số đồ chơi tương ứng với các trò chơi

II. Phân loại trò chơi

- Trò chơi rèn luyện sức mạnh: kéo co, đấu vật,...

- Trò chơi rèn luyện sự khéo léo: nhảy dây, lò cò, đá cầu,...

- Trò chơi rèn luyện trí tuệ: cờ tướng, xếp hình, ô ăn quan,...

III. Một số thành ngữ, tục ngữ có liên quan

- Chơi với lửa

- Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

- Chơi diều đứt dây

- Chơi dao có ngày đứt tay