Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trường học. Dấu phẩy

1. Giải ô chữ. biết rằng các cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

- Dòng 1 : Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

- Dòng 2 : Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

- Dòng 3 : Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

- Dòng 4 : Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

- Dòng 5 : Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

- Dòng 6 : Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

- Dòng 7 : Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

- Dòng 8 : Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

- Dòng 9 : Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

- Dòng 10 : Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

- Dòng 11 : Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắtt đầu bằng chữ C)

Trả lời :