Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: ước mơ

I. Một số từ thuộc chủ điểm ước mơ:

Ứớc muốn, mong ước, mộng tưởng, ước vọng, mơ ước, mơ mộng, …

II. Một số thành ngữ liên quan tới chủ điểm ước mơ

+ Cầu được ước thấy: Đạt được điều mình mơ ước

+ Ước sao được vậy: Đạt được điều mình muốn

+ Ước của trái mùa: Muốn những điều trái với lẽ thường

+ Đứng núi này trông núi nọ: Không bằng lòng với cái hiện tại đang có, lại mơ tưởng tới cái khác chưa phải của mình.