Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích - Trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

I. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích

- Để nói lên mục đích tiến hành sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ mục đích.

Ví dụ:

Để bố mẹ vui lòng, Lan đã học tập rất chăm chỉ.

- Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho những câu hỏi: Để làm gì?, Nhằm mục đích gì?, Vì cái gì?,…

Ví dụ:

Để công việc thuận lợi, anh ấy không ngại đạp xe 15 km mỗi ngày.

 

II. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện

- Trạng ngữ chỉ phương tiện thường mở đầu bằng các từ: bằng, với

Ví dụ:

Bằng khả năng thuyết phục của mình, anh ấy đã khiến cho cô ấy phải đồng ý ký vào bản hợp đồng.

- Trạng ngữ chỉ phương tiện thường trả lời cho câu hỏi: Bằng cái gì?, Với cái gì?

Ví dụ:

Với một chiếc khăn đơn giản, nhà ảo thuật đã tạo nên rất nhiều tiết mục đặc sắc.