Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian - Trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

I. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian

- Để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ:

Buổi sáng hôm nay, trời đột nhiên trở gió, đông đã về rồi.

- Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho các câu hỏi: bao giờ?, khi nào?, mấy giờ?,…

Ví dụ:

Mùa xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc.

II. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân

- Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Ví dụ:

Nhờ nỗ lực trong học tập, năm học này, Tùng đã vươn lên đứng đầu lớp.

- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi: Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại đâu?...

Ví dụ:

- Tại Long không hoàn thành nhiệm vụ mà cả tổ bị phạt.