Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

I. Từ đơn và từ phức

1. Tiếng cấu tạo nên từ

VD: sạch, áo, cơm, vở, là, mà,….

2. Cấu tạo của từ

Từ được phân ra làm hai loại là:Từ đơn và từ phức

- Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn

VD: áo, bút, thước, quạt, vở,…

- Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức

VD: con ve, cặp sách, màu xanh, hoa hồng, lanh lảnh, xanh ngát, ầm ầm,….

II. Chú ý

Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo câu.