Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

I. Thế nào là từ nhiều nghĩa?

Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

II. Ví dụ

Chân là từ nhiều nghĩa

- Nghĩa gốc: Chỉ một bộ phận của con người hoặc động vật

Ông em bị đau chân, đi lại rất khó khăn

- Nghĩa chuyển: Chỉ những vật tiếp xúc gần nhất với mặt đất

+Dưới chân bàn có hai chiếc hộp nhỏ.

+Em nhìn thấy ánh sáng ló rạng nơi chân trời xa kia.