Lý thuyết con lắc đơn

- Khái niệm: Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể, chiều dài l.

- Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn:

\(s = {s_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) hay \(\alpha  = {\alpha _0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) với \({s_0} = l{\alpha _0}\)

- Các đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn:

+ Tần số góc, chu kì, tần số:

\(\omega  = \sqrt {\dfrac{g}{l}} ,T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} ,f = \dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{g}{l}} \)

- Hệ thức độc lập:

\(s_0^2 = {s^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\) hay \(\alpha _0^2 = {\alpha ^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{{l^2}{\omega ^2}}}\) hoặc \(\alpha _0^2 = {\alpha ^2} + \dfrac{{{v^2}}}{{\lg }}\)