Lý thuyết con lắc lò xo

- Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể.

- Phương trình dao động:

+ Li độ: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)

+ Vận tốc: \(v = x' = \omega A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \dfrac{\pi }{2}} \right)\)

+ Gia tốc: \(a = {\omega ^2}A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \pi } \right)\)

- Chu kì, tần số, tần số góc:

\(\omega  = \sqrt {\dfrac{k}{m}} \),\(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}} \), \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{k}{m}} \)