Lý thuyết sóng âm

- Khái niệm: Sóng âm là những sóng cơ học truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn. Sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc; trong môi trường rắn là sóng dọc hoặc sóng ngang.

- Phân loại:

+ Âm nghe được (âm thanh): âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.

+ Hạ âm: âm có tần số dưới 16 Hz

+ Siêu âm: âm có tần số trên 20000 Hz

- Trong một môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định.Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ của môi trường và nhiệt độ của môi trường: vrắn > vlỏng > vkhí.

- Âm hầu như không truyền được qua các chấp xốp như bông, len,…những chất đó gọi là chất cách âm.

Khi truyền âm từ môi trường này sang môi trường khác thì vận tốc truyền âm thay đổi, bước sóng của âm thay đổi, còn tần số của âm thì không thay đổi.