Lý thuyết sóng cơ

- Sóng cơ: là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

+ Sóng ngang: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

+ Sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền trong taát cả các môi trường rắn, lỏng, khí.

- Phương trình sóng:

\({u_M} = A\cos \omega \left( {t - \dfrac{x}{v}} \right) = A\cos \left( {\omega t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\)