Lý thuyết về Câu phủ định

1. Lý thuyết

- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phải, chẳng phải, đâu có phải, đâu…

- Câu phủ định dùng để:

+ Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (câu phủ định miêu tả).

+ Phản bác một ý kiến, một nhận định (câu phủ định bác bỏ).

2. Ví dụ

Tôi chẳng thấy cuốn sách nào ở đây cả!

Đâu phải cứ thông minh là học giỏi đâu! Bạn cần phải chăm chỉ nữa!

Em đâu có lấy cuốn tập trên bàn đâu!