Lý thuyết về Danh từ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm…

- Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó,… ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ.

- Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ “là” đứng trước.

b. Phân loại

- Danh từ tiếng Việt được chia thành hai loại lớn là danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật. Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm.

- Danh từ chỉ đơn vị gồm hai nhóm là:

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (còn gọi là loại từ);

+ Danh từ chỉ đơn vị quy ước. Cụ thể là:

  • Danh từ chỉ đơn vị chính xác;
  • Danh từ chỉ đơn vị ước chừng.

2. Ví dụ

- Danh từ chỉ sự vật: bàn, ghế, nhà cửa.

- Danh từ chỉ đơn vị:

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: con trâu, cái bánh, chai nước.

+ Danh từ chỉ đơn vị quy ước:

  • Danh từ chỉ đơn vị chính xác: mét, lít, ki-lô-gam.
  • Danh từ chỉ đơn vị ước chừng: nắm, mớ, đống.