Một số công thức tính nhanh xác định các đại lượng đặc trưng của dđđh

  • Lý thuyết liên quan

    Phương pháp giải bài tập dao động điều hòa - Các đại lượng đặc trưng --- Xem chi tiết tại đây.