Một số dạng năng lượng

- Một số dạng năng lượng thường gặp:

- Phân loại: chia thành 2 nhóm:

+ Năng lượng gắn với chuyển động

+ Năng lượng lưu trữ