Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới

- Muốn vẽ được bản đồ, người ta phải chuyển bề mặt cong của Trái đất lên mặt phẳng thông qua các phép chiếu.

- Phép chiếu bản đồ là cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng.

Hình 2.1 Chuyển từ mặt cong của trái đất sang mặt phẳng

- Tùy theo mục đích, yêu cầu của việc xây dựng bản đồ, vị trí, quy mô và hình dạng lãnh thổ để lựa chọn phép chiếu bản đồ phù hợp. 

- Mỗi phép chiếu bản đồ tạo ra một lưới kinh vĩ tuyến có đặc điểm khác nhau.

Phép chiếu hình trụ đứng
Phép  chiếu  hình  nón  đứng
Phép  chiếu  phương  vị  đứng