Năng lượng của con lắc đơn

- Động năng: \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

- Thế năng: \({{\rm{W}}_t} = mgl\left( {1 - \cos \alpha } \right)\)

- Cơ năng:

\({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = mgl\left( {1 - \cos {\alpha _0}} \right)\)