Năng suất tỏa nhiệt của nguyên liệu

I - NHIÊN LIỆU

Trong cuộc sống và kĩ thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu, ... để cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi, dầu, ... là các nhiên liệu.

II - NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi $1{\rm{ }}kg$ nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

- Kí hiệu: \(q\)

- Đơn vị: \(J/kg\)

III - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA

Nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được tính theo công thức:

\(Q = qm\)

Trong đó:

     + $Q$: nhiệt lượng toả ra $\left( J \right)$

     + $q$: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu $\left( {J/kg} \right)$

     + $m$: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn$\left( {kg} \right)$