Ngữ âm - Cách phát âm DR/ & /TR/

1. /DR/

Phụ âm DR thường được phát âm là /dr/ là một cụm phụ âm hữu thanh. Bạn sẽ phát âm âm /d/ bằng cách đặt mặt lưỡi dưới nướu hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, sau đó bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng, rồi chuyển nhanh sang âm /r/ bằng cách giữ đầu lưỡi uốn về phía sau nướu hàm trên nhưng không gần sát, giữ luồng khí trong miệng và vành lưỡi tiếp xúc với răng hàm của hàm trên ở hai bên miệng cuối cùng đẩy luồng khí thoát ra.

Ví dụ:

drink /drɪηk/   

drank /dræηk/   

drive /draɪv/   

Các câu ví dụ:

- I drink milk every day. (Tôi uống sữa mỗi ngày.)

- He drives his children to school in the morning. (Anh ta chở con đi học vào buổi sáng.)

 

2. /TR/

Phụ âm TR được phát âm /tr/ là một cụm phụ âm vô thanh, được tạo thành nhờ sự kết hợp của hai âm /t/ và /r/. Bạn phải phát âm nhanh âm /t/ bằng cách đặt mặt lưỡi dưới nướu hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, sau đó bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng rồi chuyển nhanh sang âm /r/.

Ví dụ:

trick /trɪk/: trò lừa gạt 

track /træk/ lối mòn

travel /ˈtrævl/: du lịch

Các câu ví dụ:

- He got trapped in a traffic jam for hours. (Anh ấy bị tắc đường trong nhiều giờ đồng hồ.)

/hiː gɒt træpt ɪn eɪ ˈtræfɪk ʤæm fɔːr ˈaʊəz/

- You can trust me as I always tell you the truth. (Bạn có thể tin tưởng tôi vì tôi luôn nói cho bạn biết sự thật.)

/juː kæn trʌst miː æz aɪ ˈɔːlweɪz tel juː ðə truːθ/