NGỮ ÂM: UNIT 5: TRỌNG ÂM CỦA TỪ CÓ ĐUÔI -ION VÀ -IAN

Các từ có đuôi –ion và –ian luôn có trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.

Từ có tận cùng bằng –ion

Từ có tận cùng bằng –ian

decision   

fiction   

companion   

competition   

musician   

historian   

vegetarian   

librarian