NGỮ PHÁP - UNIT 3 - ĐỘNG TỪ BE VÀ HAVE DÙNG ĐỂ MIÊU TẢ

1. Với động từ “to be”

- Chúng ta thường sử dụng động từ to be để miêu tả ngoại hình hoặc tính cách.

 

2. Với động từ “have”

- Một số cụm danh từ phổ biến dùng để miêu tả ngoại hình.