NGỮ PHÁP: WILL/WON'T - UNIT 6

WILL/WON’T TO TALK ABOUT INTENTIONS

(DÙNG WILL/WON’T ĐỂ NÓI VỀ DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI)

- Will và won’t cũng là động từ khuyết thiếu nên không cần chia theo các ngôi và sau will/won’t động từ giữ nguyên thể.