Nguồn điện - Suất điện động của nguồn điện

- Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu của vật dẫn.

- Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch.

- Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện:

\(E = \dfrac{A}{q}\)