Nguyên lí chồng chất điện trường

Nếu tại một điểm có nhiều điện trường E1, E2, E3, .... do nhiều điện tích Q1, Q2, ... tạo ra thì điện trường tổng hợp tại điểm đó là:

\(\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + ... + \overrightarrow {{E_n}} \)

Physics Exercises/Electrostatics - Wikibooks, open books for an open world

Xét trường hợp chỉ có hai điện trường: \(\overrightarrow E  = {\overrightarrow E _1} + {\overrightarrow E _2}\)

1. Khi \({\overrightarrow E _1}\) cùng phương cùng chiều với \({\overrightarrow E _2}\): E = E1 + E2

2. Khi \({\overrightarrow E _1}\) cùng phương ngược chiều với \({\overrightarrow E _2}\): \(E = \left| {{E_1} - {E_2}} \right|\)

3. Khi \({\overrightarrow E _1} \bot {\overrightarrow E _2}\) thì: \(E = \sqrt {E_1^2 + E_2^2} \)

4. Khi $\left( {\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} } \right) = \alpha $ thì:

\(E = \sqrt {{E_1}^2 + {E^2}_2 + 2{E_1}{E_2}\cos \alpha } \)