Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử.

- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, neutron, và electron trong nguyên tử đó, nhưng do khối lượng của electron quá nhỏ so với hạt nhân nên có thể bỏ qua. Vì vậy, khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của các proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

=> mNT = mp + mn

Khi không cần độ chính xác cao, nguyên tử khối coi như bằng số khối

Ví dụ: P có Z = 15 và N = 16 => nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối trung bình

X có 2 đồng vị ${}_Z^{{A_1}}X$ chiếm x1% tổng số nguyên tử và ${}_Z^{{A_2}}X$ chiếm x2% tổng số nguyên tử

$ \Rightarrow $ $\overline M \,\,\, = \,\,\,\dfrac{{{x_1}.{A_1} + {x_2}.{A_2}}}{{100}}$

Trong đó A1 và A2 là số khối của 2 đồng vị

               x1 và x2 là phần trăm số nguyên tử của 2 đồng vị 

Ví dụ: Chlorine có 2 đồng vị bền là ${}_{{\text{17}}}^{{\text{35}}}{\text{Cl}}$ (chiếm 75,77%) và ${}_{17}^{37}Cl$ (chiếm 24,23%). Nguyên tử khối trung bình của clo là

A. 35,48

B. 35,05

C. 36,00

D. 36,52

Lời giải:

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình: \(\overline {{A_X}} \,\, = \,\,\dfrac{{A.x\, + \,B.y}}{{100}}\)

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối trung bình của nguyên tố chlorine bằng: $\overline {{A_{Cl}}} \, = \,\dfrac{{35.75,77 + 37.24,23}}{{100}}\, = \,35,48$

=> Đáp án: A