Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

1. Sự thành lập nhà Lý

 * Sự thành lập:

- Năm 1009, Lý Công Uẩn được suy tôn lên làm vua.

- Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, lấy tên là Thăng Long.

- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

* Bộ máy nhà nước:

- Vua đứng đầu nhà nước, ở chế độ cha truyền con nối.

- Giúp vua có quan văn, quan võ

- Chia thành 24 lộ, phủ, dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

2. Luật pháp và quân đội

* Luật pháp:

- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Nội dung: Bảo vệ vua, trật tự xã hội, sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc.

* Quân đội:

- Gồm:

+ Cấm quân: Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh, bảo vệ vua và kinh thành.

+ Quân địa phương:

/ Tuyển chọn những thanh niên trai tráng ở tuổi thành đinh (18 tuổi)

/ Canh phòng ở các lộ, phủ.

/ Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ về tham gia chiến đấu.

- Chính sách: "Ngụ binh ư nông"

 => Tổ chức chặt chẽ, quy củ, được luyện tập chu đáo; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.

*Đối nội: Xây dựng khối đoàn kết dân tộc.

*Đối ngoại: Hòa hiếu với Tống và Champa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc => vừa mềm dẻo vừa kiên quyết.