Nhạc âm, tạp âm và họa âm

- Nhạc âm là âm có tần số xác định và đồ thị dao động là đường cong hình sin.

- Tạp âm là âm không có một tần số xác định và đồ thị dao động là những đường cong phức tạp.

- Một âm khi phát ra được tổng hợp từ một âm cơ bản và các âm khác gọi là họa âm.

+ Âm cơ bản có tần số f1 còn các họa âm có tần số bằng bội số tương ứng với âm cơ bản.

+ Họa âm bậc 2 có tần số f2 = 2f1

+ Họa âm bậc 3 có tần số f3 = 3f1

+ Họa âm bậc n có tần số fn = nf1