Nhận biết các số chia hết cho 2

Phương pháp giải

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2.

Sử dụng tính chất chia hết của tổng, của hiệu.

Các số 104, 12456, 1558 có chữ số tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2.

Các số 12345, 1234567 có chữ số tận cùng là số lẻ (5, 7) nên không chia hết cho 2.