Nhiệt kế - Thang nhiệt độ

I – NHIỆT KẾ

Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất

- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, ….

Giống như thước đo, mỗi nhiệt kế cũng có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.

II – THANG NHIỆT ĐỘ (THANG NHIỆT GIAI)

Có nhiều thang nhiệt độ khác nhau:

- Thang nhiệt độ Xen-xi-út (Celsius): Độ C \(\left( {^0C} \right)\)

+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là \({0^0}C\)

+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là \({100^0}C\)

+ Những nhiệt độ thấp hơn \({0^0}C\) gọi là độ âm

- Thang nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit): Độ F \(\left( {^0F} \right)\)

+ Nhiệt độ của nước đá đang tan là: \({32^0}F\)

+ Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là: \({212^0}F\)

(Thang nhiệt độ này được sử dụng nhiều ở Mỹ)

- Thang nhiệt độ Kevin: Độ K \(\left( K \right)\)

Thang Kenvin quy định \({0^0}C\) ứng với \(273K\) và cứ mỗi độ trong thang Celsius bằng một độ trong thang Kenvin

* Công thức đổi nhiệt giai:

\(^0C = \dfrac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)

\(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)